BẢNG GIÁ GÓI TRAFFIC USER SEO
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

Traffic google search – Traffic Social

BẢNG GIÁ INDEX (ĐANG BẢO TRÌ)

GÓI 1
200K
Số lượng URL Index: 500
Thời gian index: 24-48h (Chậm nhất là 7 ngày)
Support miễn phí
GÓI 2
300k
Số lượng URL Index: 1000
Thời gian index: 24-48h (Chậm nhất là 7 ngày)
Support miễn phí
GÓI 3
600k
Số lượng URL Index: 3000
Thời gian index: 24-48h (Chậm nhất là 7 ngày)
Support miễn phí

BẢNG GIÁ GÓI BACKLINK